Kategorie

Akce

Novinky

Nejprodávanější

Jaké právní či ostatní předpisy porušuje v pracovněprávním vztahu zaměstnavatel, který nedbá toho, že na pracovišti jsou kluzké podlahy a schodiště? Jaké předpisy porušuje ve vztahu ke svým klientům, kteří si mohou na těchto schodech způsobit úraz?

Předpisy, které v takovém případě může zaměstnavatel na svých pracovištích porušovat:

  • zákoník práce č. 262/2006 Sb., v platném znění, zejména ust. § 101 a § 102 (prevence rizik a odpovědnost za BOZP zaměstnanců a všech osob sdružujících se s vědomím zaměstnavatele na jeho pracovištích).
  • zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, zejména ust. § 2 (požadavky na pracoviště a pracovní prostředí) odst 1 písm. a), d) a e).
  • nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, zejména ust. § 3 odst. 1, 2, 3, § 4, příloha nařízení vlády, zejména článek 2.3. (únikové cesty a východy), článek 3.3. (podlahy), článek 5 (dopravní komunikace).

Ve vztahu ke klientům může firma porušovat zejména tyto předpisy:

  • občanský zákoník č. 40/1964 Sb., v platném znění, zejména ust. § 415 (každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí), ust. § 420 (každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti; odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil),
  • vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, zejména ust. § 22 odst. 1 (stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů), § 33 (podlahy všech pobytových místností musí mít protiskluzovou úpravu povrchu se součinitelem smykového tření nejméně 0,3; u částí staveb užívaných veřejností, včetně pasáží a krytých průchodů, musí být tato hodnota nejméně 0,6), § 34 odst. 11 - schodiště a šikmé rampy (požadavky na součinitele smykového tření povrchu schodišť), § 26 (stavba musí být navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, atd.).Zdroj:http://www.bozpinfo.cz/


QR kód

Zhlédnuté produkty

Žádné produkty

Menu